dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”

ชื่อโครงการ :  “ของขวัญให้น้อง”
ประเภทงาน :  ช่วยเหลือสังคม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ต้องการสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของสังคมไทยซึ่งก็คือเยาวชนในชาติ จึงพยายามตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือเข้าถึงยาก เพราะหากสิ่งที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตและสำคัญต่อการเรียนรู้ยังไม่พอเพียงสำหรับพวกเขา พัฒนาการที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมในอนาคตก็อาจเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องการมอบโอกาสที่ส่งผลต่ออนาคตของเด็กในพื้นที่ที่ยังขาดแคลน ด้วยการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงสิ่งอุปโภคและบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา แล้วนำไปมอบให้เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพื่อจะทำให้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่ดีของไทยในอนาคต

ความเป็นมา
 
 ช่วยเหลือและให้โอกาสและเด็กในต่างจังหวัดที่ขาดอุปกรณ์ในการเรียนการศึกษา รวมถึง สิ่งอุปโภคบริโภค ซึ่งแม้จะเป็นบ้านเด็กหรือโรงเรียนเด็กเหมือนกัน แต่ว่าสถานที่ก็มีส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันอย่างมาก เด็กที่อยู่ในตัวกรุงเทพจะมีโอกาสได้รับสิ่งเหล่านี้มากกว่าเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดมาก  จึงอยากจะให้มีการกระจายโอกาสให้กับเด็กในส่วนที่ความช่วยเหลือไปถึงได้ยาก เพิ่มโอกาสให้มากขึ้น
 
 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการนักศึกษาดีเด่น รุ่นที่ 4 ( OSP )
จึงได้จัดโครงการ “ของขวัญให้น้อง” ขึ้นเพื่อมอบโอกาสที่ส่งผลต่ออนาคตของเด็กในพื้นที่ที่ยังขาดแคลน ด้วยการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงสิ่งอุปโภคและบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา แล้วนำไปมอบให้เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพื่อจะทำให้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่ดีของไทย


ขอบเขตการทำงาน
1. รวบรวมอุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรค อุปกรณ์กีฬา และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
เพื่อที่จะนำไปบริจาค
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เดินทางไปบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรค อุปกรณ์กีฬา และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
4. จัดกิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ
5. เก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
สถานที่ดำเนินงาน : โรงเรียนแม่ระเมิง สาขาตอปล้าคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :  15-17 กันยายน พศ. 2550

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ กนกพร เพ็ญนารถ

เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม
1. เด็กๆที่ขาดเครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับสิ่งต่างๆอย่างที่ควรจะเป็น
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เข้าถึงในพื้นที่เข้าถึงยาก
3. สร้างการรับรู้ให้สังคม เพื่อตระหนักถึงการมีอยู่ของเด็กในที่ต่างๆซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออยู่
4. เรียนรู้และบอกต่อถึงชุมชนต่างๆทีต้องการความช่วยเหลือให้เกิดการดำเนินการต่อเนื่องได้


ข้อมูลทั่วไป  โรงเรียนแม่ระเมิง สาขา บ้านตอปล้าคี

สถานที่ตั้ง โรงเรียนแม่ระเมิง สาขา บ้านตอปล้าคี ตั้งอยู่บริเวณเขาสูง

สภาพภูมิศาสตร์ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูหนาว
ในฤดูหนาว เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง
กลางวัน 25 – 30 องศาเ และ
กลางคืน 5 – 10 องศา

ไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์น้ำ ระบบประปาภูเขา ในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว น้ำจะอุดมสมบูรณ์ ช่วงหน้าแล้งจะขาดแคลนน้ำมาก ทำให้ขาดน้ำดื่มน้ำใช้ ต้องอาศัยน้ำจากบ่อน้ำในหมู่บ้านซึ่งมีไม่มากนักโรงเรียนขาดภาชนะบรรจุน้ำ ขนาดใหญ่

ประชากร
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงตะกอ หมู่บ้านตอปล้าคี มี 5 หย่อมบ้าน คือ หม่อคุ้ยโจ / ตอปล้าคี / กอ-บอทะ / เลล่อคี / คุทะ

ครัวเรือน 37 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 273 คน แบ่งเป็น ชาย 157 คน หญิง 116 คน

การประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาและทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เพื่อบริโภคในครัวเรือน


ศาสนา
นับถือศาสนาพุทธ และนับถือผี มีวัดประจำหมู่บ้าน 1 วัดคือ วัดธรรมจาริก มีพระสงฆ์ ประจำ 1 องค์

ประวัติ ห้องเรียนสาขา บ้านต่อปล้าคี
สภาพอาคารเรียนปัจจุบัน เป็นอาคารยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี พื้นและฝาห้องเป็นไม้ไผ่ ตีแบน แบ่งเป็น 4 ห้อง ใช้สำหรับการเรียนการสอน 3 ห้อง สำหรับนักเรียนประจำพักนอน จำนวน 25 คน 1 ห้อง อยู่ในสภาพ ผุพัง ทรุดโทรมมาก

อาคารเรียน สร้างเองใช้ไม้ไผ่ทั้งหลัง ขนาด 6 x18 เมตร จำนวน 1 หลัง
บ้านพักครู สร้างเอง จำนวน 1 หลัง
โรงอาหาร สร้างเอง จำนวน 1 หลัง
ห้องสุขา สร้างเอง จำนวน 1 หลัง

 

การเรียนการสอน
ระดับชั้นเรียน ป.1 – ป.4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน แบ่งเป็น ชาย 43 คน หญิง 27 คน
จำนวน ครู 4 คน
จำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ชั้น ป.1 20 คน
ชั้น ป.2 11 คน
ชั้น ป.3 10 คน
ชั้น ป.4 29 คน
รวม 70 คน
จำนวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นในปีถัดไป ประมาณ 15-20 คน ในปีการศึกษา 2550 จะเปิดสอนชั้น ป. 5-6


ความต้องการอนุเคราะห์
1. หนังสือเรียน ระดับ ป.1 – ป. 6 , สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2. อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชั้นวางหนังสือ
3. อุปกรณ์ครัว แก้วน้ำ จาน ช้อน อุปกรณ์เกษตร
4. ที่นอน ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ฯลฯ
5. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เมล็ดพันธ์ผักต่างๆ
6. ภาชนะบรรจุดื่ม / น้ำใช้ประจำโรงเรียน เนื่องจากในระหว่าง มีค.-พค. จะขาดแคลนน้ำต้องหิ้วใช้น้ำจากบ่อน้ำซับในหมู่บ้าน
7. ยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้าน และชุดปฐมพยาบาล
ผู้ที่ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อขอข้อมูลการบริจาคได้ที่
โครงการนักศึกษาดีเด่นรุ่นที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
1. อ. กนกพร  เพ็ญนารถ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
2. จารุภัทร   อินทรวัฒนา  รองประธานคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. วรายุ    ประเสริฐสม หัวหน้าโครงการ   โทรศัพท์ 08-1551-0444
4. แพน    จรุงธนาภิบาล  รองหัวหน้าโครงการ โทรศัพท์ 08-1585-3336

หรือติดต่อบริจาคผ่านทาง
คุณเอกราช มบขุนทด (พี่เอก)  ประธานชมลม ชมไทย โทรศัพท์ 089-7801770
ภายในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พศ. 2550
ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับความเอื้อเฟื้อและน้ำใจของทุกท่านมากครับ
ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool