dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”

 

 

กำหนดการ โครงการ พาน้องเที่ยวทะเล /   ดาวโหลดโครงการทั้งหมดได้ ที่นี่>>

>> แบบฟอร์มบริจาค โครงการพาน้องเที่ยวทะเล


โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
    17-19 พฤศจิกายน 2550
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี

หลักการและเหตุผล 

การดำเนินงานโครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ของ มูลนิธิรักษ์ไทย มีความต้องการช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  และเด็กที่ได้รับผลกระทบ ให้ดำรงอยู่ในสังคมด้วยความมั่นคงปลอดภัย  ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นในสังคม  ในพื้นที่การทำงานจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดพะเยา  และจังหวัดลำพูน   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ด้านจิตใจ  และสังคม   โดยพบว่าเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์  อยู่ในช่วงกลุ่มอายุ  7-14   ปี ซึ่งเป็นเด็กที่กำลังเติบโตเป็นวัยรุ่น   รองลงมาคือช่วง 0-6 ปี โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้ดูแลที่เป็นผู้สูงอายุ ในขณะที่ผู้ดูแลเองต้องประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ และเศรษฐกิจในครอบครัว ส่งผลให้เกิดภาวะการดูแลเด็กที่ไม่เหมาะสมตามพัฒนาการ มีปัญหาด้านพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาช้า ทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับคนอื่น อันเป็นผลมาจากการมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมได้น้อยกว่าเด็กทั่วไป ทั้งเรื่องการเรียน และทักษะทางสังคมที่เด็กทั่วไปควรจะได้รับตามวัย

สิ่งหนึ่งที่มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับทราบจากการได้ทำกิจกรรม จะพบกลุ่มเด็กที่มารับยาต้านไวรัส HIV/AIDS ที่โรงพยาบาลมีจำนวนมากกว่า 221 คน เฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  อำเภอพร้าว  อำเภอสันกำแพง  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเด็กๆ กลุ่มนี้รู้ตัวดีว่าตนเองต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษ  เพราะอายุขัยรวมถึงการดำรงชีวิตนั้นแตกต่างจากเด็กทั่วไป และสิ่งหนึ่งที่เด็กๆ ใฝ่ฝันในชีวิตก่อนที่สภาพร่างกายของเขาไม่สามารถยืนหยัดได้เหมือนปัจจุบัน คือ การได้เห็นและสัมผัสทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาเหล่านั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะได้สัมผัสหรือแทบไม่มีเลย อันเนื่องมาจากฐานะยากจน   หรือกำพร้าบิดามารดาที่เสียชีวิตจาก เอชไอวี/เอดส์ 

 หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพศิลปะ  เด็กหลายคนจะวาดภาพทะเล  ต้นไม้ ภูเขา และคำพูดที่เด็กอธิบายจากภาพวาดคือ

“ ห นู อ ย า กไ ป เ ที่ ย ว
สักวันหนูโตขึ้น
หนูจะพายาย
ไปทะเลกับหนู ”


“หนูจะตื่นแต่เช้า
ไปเก็บเปลือกหอย
ที่ริมทะเลกับพี่ๆ
หากหนูได้มีโอกาสไป

 ดังนั้นมูลนิธิรักษ์ไทยจึงได้จัด โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล” เพื่อให้ความฝันของเด็กๆ เหล่านี้เป็นจริง และเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการต่อสู้ และดำเนินชีวิตช่วงบั้นปลายต่อไปได้อย่างมีความสุข โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

วัตถุประสงค์.
1. เด็ก และเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ  ทักษะทางสังคมในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  และได้เรียนรู้โลกภายนอก ที่แตกต่างจากวิถีชีวิตของตนเอง 
2. เด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มีพลัง  กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป 
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้รับการเสริมคุณค่าตนเอง โดยการได้เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมถึงการปลูกป่าชายเลน
       ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
วัน-เวลา
• 17 - 19 พฤศจิกายน  2550  


สถานที่ดำเนินการ
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อ่าวคุ้งกระเบน  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย   
• เด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อายุ   9-17  ปี
จังหวัดพะเยา  อ.เชียงคำ อ.จุน อ.ปง อ.ภูซาง     จำนวน     50  คน
       จังหวัดเชียงใหม่อ.พร้าว อ. สันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน     จำนวน     16  คน
• เด็กได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ที่กำพร้าและยากจน    จำนวน       5    คน
• แกนนำผู้ติดเชื้อ (พี่เลี้ยง) และพยาบาลคลีนิคยาต้านเด็ก   จำนวน      7 คน
• เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย และอาสาสมัครเยาวชนรักษ์ไทย   จำนวน      8 คน
• อาสาสมัครทำกิจกรรม และดูแลเยาวชน     จำนวน    15 คน


วิธีการดำเนินงาน
• นำกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ จำนวน 66  คน ไปท่องเที่ยวทะเล
• จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางสังคม และคุณค่าตนเอง ผ่านเนื้อหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติธรรม พร้อมกิจกรรมสันทนาการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ
• ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรักษ์ไทย  กรุงเทพฯ
• เจ้าหน้าที่โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์  มูลนิธิรักษ์ไทย  จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• เด็กได้เรียนรู้โลกภายนอก และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ได้ 
• เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ สร้างความคุ้นเคย และกล้าแสดงออก
• เด็กได้พักผ่อนเที่ยวทะเลตามที่ใฝ่ฝันไว้ทุกคน

 
ข้อมูลจำเพาะ

.......จากการระบาดของโรคเอดส์ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน   มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จากรายงานสถานการณ์เอดส์ จังหวัดพะเยา มีผู้ติดเชื้อที่มีอาการ และผู้ป่วยเอดส์ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปัจจุบัน จำนวน  15,369  ราย และสาเหตุหลักของการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 94.4 โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่เป็นหญิงตั้งครรภ์  ได้ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกมีจำนวนเพิ่มขึ้น  จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุข จ.พะเยาปัจจุบันมีเด็กติดเชื้อใน จ.พะเยา มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 19 ปี  รวมทั้งสิ้น 783   คน และเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่ติดเชื้อแต่ได้รับผลกระทบจากเอดส์มีจำนวน 1,848 คน  เด็กทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว มีอายุมากขึ้น  และอายุของเด็กที่มากขึ้นบ่งบอกถึงปัญหาอันยาวนานของโรคเอดส์ ที่ไม่สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้หมดไป หรือลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลงได้   จึงส่งผลให้เด็กติดเชื้อ และเด็กได้รับผลกระทบจากเอดส์ต้องประสบปัญหา  ขาดความอบอุ่น เนื่องจากบิดา-มารดาเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เด็กส่วนใหญ่ต้องเป็นภาระของปู่-ย่า ตา-ยายซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู   โดยที่ผู้สูงอายุดังกล่าวมีความพร้อมและทักษะในการดูแลเด็กน้อยมากเนื่องจากอายุมากทำให้มีปัญหาด้านความคิด  ความจำ  โรคประจำตัวมากมาย รวมทั้งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการดำเนินชีวิต
     

ปัญหาของเด็กติดเชื้อที่กินยาต้าน จำนวน%

1. กำพร้าบิดา-มารดา 

..90

2. อาศัยกับผู้สูงอายุ (ปู่-ย่า,ตา-ยาย )
       อาศัยอยู่กับญาติ   
       ทำให้ขาดความอบอุ่น ซึมเศร้า เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย คนชราไม่เข้าใจเด็ก ใช้วิธีเลี้ยงดู  
       เด็กเหมือนสมัยเลี้ยงลูก60ปีที่แล้ว เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ดูแลกับเด็ก ทำให้ความสัมพันธ์
       ภายในครอบครัวไม่ดี  ส่งผลต่อการต่อต้านการกินยาของเด็ก

 85

   5

 

 

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจผู้ดูแลชราไม่มีงานทำฐานะยากจนส่งผลต่ออาหารการกินการศึกษาของเด็ก 

100

4. พัฒนาการช้ากว่าวัยเดียวกัน ผลการเรียนอ่อน  ขาดคนสอนการบ้าน 

56

5. เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนบ่อย ต้องขาดเรียน บางรายพักเรียนถึง1-2 ปี บางรายลาออกกลางคัน 

23

6. ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งขาดโอกาสในการเรียนพิเศษ สาเหตุการติดเชื้อ 

 90

 กำหนดการ โครงการ พาน้องเที่ยวทะเล  << คลิกเลย

 

ผู้ที่ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อขอข้อมูลการบริจาคได้ที่
 
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์  มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6  ถ.ประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 265 6888   โทรสาร 02 271 4467    www.raksthai.org    raksthai.pr@gmail.com

1.คุณยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์    โทรศัพท์   02 265 6852 มือถือ 085 059 5982     
อีเมล์
yuvaluck@raksthai.org

2.คุณชูชาติ  ตรีรัถยานนท์      โทรศัพท์  02 265 6833 มือถือ 089 143 0917  
อีเมล์
choochat@raksthai.org

3.คุณศิริพร แท้สูงเนิน      โทรศัพท์  02 265 6854 มือถือ 089 161 8480    
อีเมล์
siriporn@raksthai.org


ขอขอบพระคุณ“ทุกความช่วยเหลือ คือพลังใจ สร้างสรรค์สังคมไทยยั่งยืน”

ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool