dot
dot
dot
bulletGallery ห้องภาพคนเดินทาง
bulletข่าวสาร เทศกาล ท่องเที่ยว
bulletใต้ฟลายชีท-ชวนกันเที่ยว
bulletมุมเพื่อน บทความ นัดพบ ฯลฯ
bulletห้วงสำนึกเดินทาง blog ,diary
bulletคลังข้อมูล เวบบอร์ดเก่าชมไทย
bulletท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
bulletเรื่องเล่าริมทางเดิน
bulletบันทึกเดินทาง (คลังเก่า)
bulletแนะนำ หนังสือน่าอ่าน
ค่ายอาสา ไออุ่นจากพี่ให้น้อง
bulletเที่ยวเกาะช้าง


deuter kovea Eneloop ถุงนอน เป้ ตะเกียง เชือก เดินป่า มีด ไฟฉาย เปลมุ้ง รองเท้า

แบนเนอร์ชมไทย


โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) article

  

รวมภาพแห่งความประทับใจทั้งหมด ชมได้ที่นี่ครับ

 ภาพเก็บตกจากโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง(สุขภาพดีพี่ให้น้อง)

 โครงการ ไออุ่นจากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง)

 โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง - สุขภาพดีพี่ให้น้อง (อมก๋อย) 

 โครงการ ไออุ่นจากพี่ให้น้อง (สุขภาพ2 

 แนะนำสมาชิกในสุขภาพดีพี่ให้น้อง

 คำขอบคุณจากโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง(สุขภาพดีพี่ให้น้อง)

   จ.ม. แทนคำขอบคุณจาก เด็กๆ ที่ห้วยโค้ง (ระยะทางไม่สำคัญเท่าระยะห่างของหัวใจ)

 

 ภาพการแสดงยามค่ำคืน คลิก Play

original: CIMG5259.AVI (44.3 MB)

 

อ่าน จดหมายทั้งหมดจากเด็กๆ บ้านห้วยโค้ง >>

  


Download the original: อมก๋อย 5.mpg (44.4 MB)

URL
Embedโครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง)
3-4 กุมภาพันธ์ 2550   ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โดย แพทย์ พยาบาล กลุ่มบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มูลนิธิรักษ์ไทยและ ชมลมชมไทย

     สืบเนื่องจากทางมูลนิธิรักษ์ไทยและชมลมชมไทยได้เดินทางไปบริจาคผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนสื่อการสอน อุปกรณืกีฬา ยาสามัญประจำบ้านและภาชนะใสอาหาร ในโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้องครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2549  ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง บ้านห้วยตองหลวง และบ้านปิตุคี ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย ได้สังเกตุเห็นว่าเด็กนักเรียนและชาวบ้านยังขาดแคลนสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะยาและอุปกรณ์รักษาโรคอันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนและชาวบ้านกว่า 1,000 คน ที่ยังไม่สามารถใช้ยาได้ถูกวิธีหรือแม้แต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการเจ็บปวดหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังนั้นมูลนิธิรักษ์ไทยและชมลมชมไทย ได้ร่วมกับ กลุ่มบุคลลากร แพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการไออุ่น....จากพี่ให้น้อง (สุขภาพดีพี่ให้น้อง) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแพทย์อาสาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเดินทางไปตรวจและรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ยาและ อบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการ โดยอาสาสมัครจาก กลุ่มบุคคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาชิกชมลมชมไทย และผู้บริจาคทั่วไป
      โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง เปิดให้บริการแก่เด็กในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 5 หมู่บ้านรอบบริเวณที่อยู่ห่างโรงเรียนกว่า 7 กิโลเมตร โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อย 29 กิโลเมตร ด้วยเส้นทางดินลูกรังจึงต้องใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง ในการเดินทางในช่วงฤดูฝน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1- ป.6 มีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)กว่า 331 คน โดยมีนักเรียนประมาณ 180 คน จำเป็นต้องอยู่หอพักของโรงเรียน เนื่องจากการเดินทางยากลำบากและครอบครัวมีฐานยากจน นักเรียนที่อาศัยในหอพักส่วนยังขาดแคลนเรื่องสุขอนามัยที่ดี
      โรงเรียนบ้านปิตูคี  อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยโค้งประมาณ 5 กิโลเมตร  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) กว่า 60 คน  นับถือพุทธ มีวัดอยู่ในหมู่บ้าน  มีอาคารเรียน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และกำลังสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กเล็กอีกหนึ่งหลัง  มีครูอยู่ 2 คน
      โรงเรียนบ้านห้วยตองหลวง  อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยโค้งประมาณ 5 กิโลเมตร  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) นับถือคริสต์และพุทธ  เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างขาดแคลนที่สุดในจำนวน 3 หมู่บ้าน มีครูอยู่ 1 คน ชื่อครูนาง มีอาคารเรียน 1 หลังและโรงประกอบอาหาร 1 หลัง นักเรียนกว่า 84 คนต้องเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน โดยมีกระดานดำ 2 อันและไม้กระดานที่ใช้เป็นกระดานดำ(ยังไม่ทาสีเขียว) อีก 1 อัน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ตรวจและรักษา สุขภาพเบื้องต้นแก่เยาวชนและชาวบ้าน
2. เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล
3. อบรมเรื่องการใช้ ยาและการปฐมพยาบาลเบื้อต้นอย่างถูกวิธี
4. เสริมสร้างความเข้าใจในสุขอนามัยสำหรับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
5. เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกการเรียนรู้ของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยสื่อและนิทรรศการต่างๆ
6. เรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตชาวเขา เผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)  ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างกลุ่มบุคลลากร แพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยบาล  สมาชิกชมรมชมไทย ผู้บริจาคทั่วไป ชาวบ้าน และกลุ่มนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จากโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยตองหลวง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านบ้านปิตูคี กว่า 500 คน
2. ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ในชุมชนบ้านห้วยโค้ง บ้านห้วยตอง บ้านปิตุคี ตำบลยางเปียง อำเภออำก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบการดำเนินงาน
1. ตรวจรักษาสุขภาพเด็กนักเรียนและเยาวชนกว่า 500 คน
2. ตรวจรักษาสุขภาพชาวบ้านกว่า 200 ครัวเรือน
3. กิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ยาแก่ครู ผู้นำชุมชน และตัวแทนเยาวชน
4. กิจกรรมอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลแก่ครู ผู้นำชุมชน และตัวแทนเยาวชน
5. กิจกรรมสันทนาการ ตอบปัญหาสำหรับเด็ก

การบริจาคและสมัครเข้าร่วมโครงการ(อาสาสมัคร)
 ทางคณะผู้จัดโครงการไออุ่นต้องการอาสาสมัครจำนวน 40 ท่านเพื่อเดินทางทำงานเป็นพี่เลี้ยงเยาวชนในการดูแลนักเรียนและชาวบ้านเข้ากลุ่มตรวจและรักษาสุขภาพ ตลอดจนการเป็นพี่เลี้ยงทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็ก โดยสมัครใจ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเป็น ค่าเดินทาง  ค่าอาหาร และค่าทำกิจกรรมรวมกัน ท่านล่ะ 2,000 บาท
โดยเงินดังกล่าวจะจัดเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่ารถบัสปรัปอากาศ 45 ที่นั่ง
2. ค่ารถกระบะ4x4 WD เข้าหมู่บ้าน (ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง)
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
4. ค่าอาหารเย็นสำหรับเลี้ยงนักเรียนและชาวบ้านในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ (กิจกรรมรอบกองไฟ)
5. ค่าขนมสำหรับการทำกิจกรรมสันทนาการกับกลุ่มเยาวชน

การร่วมบริจาคสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. บริจาคเป็นสิ่งของตามรายละเอียดด้านล่าง
1.1 บริจาคเป็นทุนทรัพย์ เพื่อที่จะซื้อยาและอุปกรณ์รักษาโรค อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยแก่ชุมชน
      และเยาวชน (สอบถามรายละเอียดได้ตามรายชื่อข้างล่าง) 
1.2 บริจาคเป็นสิ่งของ เน้นยารักษาโรค (ให้ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550) 
      จุดที่1. มูลนิธิรักษ์ไทย(สะพานควาย) ติดต่อคุณชูชาติ
      จุดที่2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ติดต่อคุณพรรธิภา

สิ่งของที่ทางต้องการรับบริจาค 
สำหรับนักเรียน 500 คน (ร.ร.บ้านห้วยโค้ง 308 คน ร.ร.บ้านปิตูคี 60 คน และร.ร.บ้านห้วยตองหลวง 84 คน) 
และชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน
1. ยารักษาโรค ยาสามัญประจำบ้านสำหรับเด็กและชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน
2. อุปกรณ์รักษาโรค อาทิ ผ้าพันแผล สำลี ฯลฯ 
3. อุปกรณ์กีฬาและของเล่นต่างๆ สำหรับเด็ก อายุ 6-15 ปี (สำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการ)
4. อุปกรณ์การเรียน ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด สำหรับเด็ก 500 คน
5. ขนม สำหรับเด็ก  (สำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการ)
6. อาหารแห้ง
 
ติดต่อรวมเดินทางและบริจาคได้ที่
1. มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกรุงเทพ คุณชูชาติ  ตรีรัถยานนท์ (มอร์)  โทรศัทพ์  029-143-0917, 02-265-6833    
    โทรสาร  02-271-4467    E-mail / choochat@raksthai.org
2. กลุ่มบุคลลากร แพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณพรรธิภา มีโภคา (หมิว)
    โทรศัพท์.089-507-7878  , 02-419-7000  ต่อ 6585 psycho-miw@hotmail.com


กำหนดการเดินทางทำกิจกรรมแพทย์อาสา
2 กุมภาพันธ์ 2550
16.00 น.  -  นัดพบกันที่โรงพยบาลศิริราช (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ  2  ชั้น)
17.00 น.  -  ออกเดินทางไปอำเภออมก๋อย
3 กุมภาพันธ์ 2550
08.00 น.  -  ถึง อ.อมก๋อย (เปลี่ยนรถเข้าพื้นที่)
11.00 น.  -  ถึงโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง
12.00 น.  -  ทำกิจกรรม
                                1. กิจกรรมตรวจและรักษาสุขภาพเบื้องต้น
                                2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา (อบรมการใช้ยาและปฐมพยาบาล)
     3. กลุ่มกิจกรรมสันทนาการ
12.00 น.  -  พักทานอาหารกลางวัน
19.00 น.  -  รับประทานอาหารเย็น  (เลี้ยงอาหารเด็กและชาวบ้าน)
                                 พร้อมกิจกรรมรอบกองไฟการแสดงของเยาวชน กลุ่มบุคลากร
                                 จากศิริราชและของชมลมชมไทย
19.00  น. -   พักผ่อนตามอัธยาศัย
4 กุมภาพันธ์ 2550
07.00 น.  -  ทานอาหารเช้า ชา กาแฟ โอวัลติน และข้าวต้มทรงเครื่องแบบชาวบ้าน
09.30 น.  -  เดินทางจากโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง
12.00 น.  -  ถึง อ.อมก๋อย จัดรถเตรียมเดินทาง
14.00 น.  -  ถึงสวนสนบ่อแก้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย (เปลี่ยนเป็นรถบัส)
15.00 น.  -  ถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวง (พักผ่อนตามอัธยาศัย)
18.00 น.  -  ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
5 กุมภาพันธ์ 2550
05.00 น.  -  ถึงกรุงเทพมหานคร
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดูรายละเอียดและติดตามโครงการได้ที่  www.chomthailand.com

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. มูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานกรุงเทพ คุณชูชาติ   ตรีรัถยานนท์ โทรศัพท์. 02-265-6888 ต่อ33 
    มือถือ. 089-143-0917   E-mail : choocaht@raksthai.org , treerattayanon_c@hotmail.com                         
3. ชมลมชมไทยกรุงเทพ   คุณเอกราช   มบขุนทด   โทรศัพท์. 089-780-1770   E-mail : chomthailand@yahoo.com
4. กลุ่มบุคลลากร แพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณพรรธิภา มีโภคา (หมิว)
    โทรศัพท์.089-507-7878  , 02-419-7000  ต่อ 6585  psycho-miw@hotmail.com

 

การดำเนินงาน โครงการไออุ่น…ครั้งที่ 1 3-5 ธ.ค.49 /   ส่งข่าวสารโครงการไออุ่นฯ 1  / โรงเรียนของหนู (โครงการไออุ่นฯ กลับมาแล้วจ้า)


ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ  ...

             

www.chomthailand.com

     www.raksthai.org  

http://travel.sanook.com/


 

กิจกรรมดังกล่าวมิใช่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวและมิก่อให้เกิดรายได้ใดๆ ทั้งสิ้น
 แต่เป็นกิจกรรมทำงานเพื่อสังคมด้วยการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร
โปรดตรวจสอบตัวท่านว่าพร้อมหรือไม่กับการเดินทางเพื่อเป็นอาสาสมัครในพื้นที่อันยากลำบากและห่างไกล
ตรงเส้นขอบฟ้า

บนเส้นทางเดิน article
chomthai-shop article
ท่องเที่ยว 3 เขาหลวง article
ท่องเที่ยวทั่วถิ่นไทย article
รายนามผู้สนับสนุนและบริจาคโครงการไออุ่น ฯ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 2
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง article
กำหนดการ โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล
โครงการ “พาน้องเที่ยวทะเล”
โครงการ : “ของขวัญให้น้อง”
Highlights for Backpacker article
CALENDAR 2008 article
Speaking Thai article
Tourismthailand article
ห้องภาพคนเดินทาง article
มุม นานาสาระ article
สำรวจธรรมชาติ 4 เส้นทาง... ภาคกลาง อีสานตอนล่างและภาคตะวันออก article
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ article
เพื่อนบ้านชมไทย article
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน้ำตกเจ็ตคต-โป่งก้อนเสา article
หันหน้าเข้าหากัน article
สืบสานเจตนารมณ์ article
มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย article
สำนึกแห่งหัวใจ article
ประทับไว้ในดวงใจ article
ร่วมสนับสนุนชมไทย article
Thailand Information for traveler article
สายการบินเอส จี เอ บินระหว่างเมืองย่อยในประเทศ
ล่องเรือท่องถิ่นไทย article
เกาะกุฏี - จากวันนั้น ถึงวันนี้ ก็ถึงคราวที่ความรัก - สุขงอมเต็มที่ article
เขาใหญ่ ตามหากระทิง (หน่อยฯขญ 4 คลองปลากั้ง) article
ชมไทยเกมส์ ครั้งที่ 1 Chomthai Game article
ทดลองออกอากาศ เพื่อน ๆ ชาวแชท article
โครงการไออุ่น…จากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 1 article
ร่วมโหวต Man / Woman of the year - chomthai article
คุยกันใต้ฟลายชีท (ทดลองออกอากาศ สถานีชมไทย) article
ตะลุยแดนเหนือ ต้อนรับปีใหม่ article
ชมไทยพาเที่ยว จังหวัดเชียงราย article
โชว์พิเศษ ในค่ำคืนอันแสนพิเศษ Chomthai Camping Party 2007 article
ย้อนหลังเกี่ยวกับ ชมไทยใน MYIPTV article
ชมไทย ไปอมรมการถ่ายภาพ article
เวียดนาม (เที่ยวกับนายป๊อบ Camel) article
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ article
ร่วมโหวต Man and Woman of the year - chomthai 2007
เชียงคาน
Tad Hin Yao
เขายายเที่ยง
ทริปถ่ายภาพกับชมไทยCopyright © 2003 Chomthai team 089-7801770

ตารางออกอากาศรายการชมไทยแลนด์ ช่อง ของดีประเทศไทย   (จานเหลือง DTV และจานเคเบิ้ลท้องถิ่นที่รับได้ทั่วไป)

วันเสาร์ 18:30-19:00 รีรัน อังคาร 22:30-23:00  พฤ. 14:00-14.30  ศุกร์  9:30-10:00 / 16:30-17:00

  Nextstep ชมย้อนหลังรายการชมไทยแลนด์ รายการชมไทยสัญจร ที่ช่อง Real Metro     หนังสือของชมไทย วางแผงกันแล้ว   

 

ติดต่อ : ชมไทย chomthailand.com  14/2  ม.3  คลองถนน  สายไหม  ก.ท.ม.  10220   โทร 089-7801770    e-mail : webmaster@chomthailand.com

Free Page Rank Tool