ReadyPlanet.com


เชียงคาน
avatar
Admin-chomthai


 

 

เรื่องเล่า...เชียงคาน

โลกหมุนช้าลงที่เชียงคาน

มนต์เสน่ห์ เชียงคาน

....

รวมภาพคนเดินทาง

รวมบันทึกจากเชียงคาน
>> ล ก ห มุ น ช้ า ล ง...ที่..เ ชี ย ง ค า น >> เชียงคานเมืองแห่งมิตรภาพ
>> ไปเรื่อยเปื่อย ที่เชียงคาน^^ >> เลย-เชียงคาน-ภูกระดึง
>> มนต์เสน่ห์ เชียงคาน  
>> จากภูเรือ สู่เชียงคาน ตอนที่ 1 ความงามแห่งธรรมชาติที่ภูเรือ  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำขวัญจังหวัด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู คำขวัญอำเภอ เชียงคาน เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแกง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ

 
ข้อมูลทั่วไป

 1.ประวัติความเป็นมา เมืองเชียงคาน เดิมตั้งอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสร้างโดยขุนคาม โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อประมาณ พ.ศ. 1400 ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระบาง ซึ่งมีพระเจ้ากิงกีสราชเป็นกษัตริย์ และอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งมีพระเจ้าไชยองค์ไว้เป็นกษัตริย์ โดยกำหนดอาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่น้ำเหืองขึ้นไปเป็นอาณาเขตหลวงพระบาง และใต้แม่น้ำเหืองลงมาเป็นอาณาเจตเวียงจันทน์ ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหืองซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเป็นเมืองหน้าด่านและทางเวียงจันทน์ได้ตั้งเมืองเชียงคานเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน ต่อมาพ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระสุรสีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ ตีเวียงจันทน์ได้จึงได้อันเชิญพระแก้วมรกต กลับมายังกรุงธนบุรี แล้วได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกัน และให้เป็นประเทศราชของไทย แล้วได้กวาดต้อนผู้คนพลเมืองมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึ้น แล้วโปรดเกล้าฯให้เมืองปากเหืองไปขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยกเป็นอิสระจากไทยโดยยกกำลังจากเวียงจันทน์มายึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกจับขังจนสิ้นชีวิต กองทัพไทยที่ยกมาปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมา ได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ้น และโปรดเกล้าฯให้พระอนุพินาศ (กิ่ง ต้นสกุลเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก แล้วพระราชทานชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองเชียงคาน ครั้นถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบางและได้เข้าปล้นสดมภ์เมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) เป็นจำนวนมาก
ครั้นต่อมา เห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่บ้านท่านาจันทร์ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของอำเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า เมืองใหม่เชียงคาน ต่อมาไทยได้เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ทำให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปากเหืองจึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคาน หรืออำเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสิ้นเชิง “แล้วได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองเชียงคานใหม่” ได้ตั้งที่ทำการอยู่บริเวณวัดธาตุ เรียกว่าศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมาได้ย้ายที่อยู่บริเวณวัดโพนชัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) ได้รับตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี้


 2.เนื้อที่/พื้นที่ 937.80 ตร.กม.
 3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3ฤดู ฤดูร้อนเริ่มเดือนมีนาคม ฤดูฝน เริ่มเดือนมิถุนายน ฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม

โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ได้แก่ 
 
จิตรกรรมฝาผนัง ที่ตั้ง  วัดศรีคุณเมือง ม.1 ต.เชียงคาน
รอยพระพุทธบาทภูควายเงิน  ที่ตั้ง  วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ม.6 ต.บุฮม
 

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่
 
 
- แก่งคุดคู้  ที่ตั้ง  บ.น้อย ม.4 ต.เชียงคาน
- พระใหญ่  ที่ตั้ง  วัดปากน้ำเหือง บ.ท่าดีหมี ม.4 ต.ปากตม
- ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ที่ตั้ง ม11 ต.เชียงคาน
- หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ  ที่ตั้ง  บ.นาป่าหนาด ม.4,12  ต.เขาแก้ว
- หมู่บ้านวัฒนธรรมผีขนน้ำ  ที่ตั้ง  บ้านนาซ่าว  ม.1,14  ต.นาซ่าว
- วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน บ.ผาแบ่น ม.6 ต.บุฮม
- จุดชมวิวภูทอก บ.เชียงคาน ม.2 ต.เชียงคาน
- จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีคุณเมือง วัดศรีคุณเมือง ถ.ชายโขง ม.1 ต.เชียงคาน
- โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ บ.คกงิ้ว ม.5 ต.ปากตม
- วัดถ้ำผาแบ่น บ.ผาแบ่น ม.6 ต.บุฮม
- ต้ำตกตาดซ้อ บ.แก่งมี้ ม.6 ต.นาซ่าว

เทศกาลประเพณี

 

 

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.  ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน
วันที่/เวลา: ช่วงเดือนตุลาคม (ช่วงวันออกพรรษาของทุกปี)

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.งานประเพณีสงกรานต์
วันที่/เวลา: 13 -15 เมษายน ของทุกปี

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.งานบุญเดือนหกและการละเล่นผีขนน้ำ
วันที่/เวลา: -

ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.ประเพณีการไหลเรือไฟ
วันที่/เวลา: วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือนตุลาคมของทุกปี ช่วงเทศกาลออกพรรษา

 
  
รายชื่อโรงแรม  ได้แก่ 
  
โรงแรมสุขสมบูรณ์  โทร. 0-4282-1064
โรงแรมพูนสวัสดิ์  โทร. 0-4282-1114
โรงแรมเชียงคานฮิลรีสอร์ท  283/2  แก่งคุดคู้ ม.4 ต.เชียงคาน โทร.0-4282-1414, 0-4282-1285
โรงแรมแม่โขงคัลเจอร์แอนด์เนเจอร์ทัวร์  407 ม.1 ต.เชียงคาน โทร. 0-4282-1457
โรงแรมเรือนแรมลูกไม้เกสท์เฮาท์  โทร.  0-9210-0447
โรงแรมต้นโขงเกสท์เฮาท์  โทร. 0-4282-1187
โรงแรมยูโรเฟรนชิฟเกสท์เฮาท์  โทร.0-1263-9068
โรงแรมริมโขงผับเกสท์เฮาท์  โทร. 0-4282-1125
โรงแรมน้ำฮายรีสอร์ท  โทร. 0-4282-1496
 
 
รายชื่อเกสท์เฮ้า ได้แก่ 
 
เชียงคานเกสท์เฮ้าส์ 2822 ถ.ชายโขง โทร.042-8221691(พี่พิม)
ต้นโขงเกสท์เฮ้าส์ 299/3 ถ.ชายโขง โทร.072-821187
ลูกไม้เกสท์เฮ้าส์ 112 ม.1 ต.เชียงคาน    
 

รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร  ได้แก่ 
 
ระเบียงริมโขง  ถ.ชายโขง  โทร. 0-4282-1532
ร้านเฟื่องฟ้า  ถ.ศรีเชียงคาน  โทร.0-4282-1296
ร้านลุกโภชนา   ถ.ศรีเชียงคาน
ร้าน Wild Orchid  155 ถ.ศรีเชียงคาน โทร.09-4224187,06-9072632
ร้านลุงสุกัน  ถ.ศรีเชียงคาน (ระหว่างซอย 4-ซอย 5)
ร้านน้อยเนื้อย่าง ใกล้สี่แยกไฟแดง ร.ร.วิจิตรวิทยา ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านโกสิทธิ์ ซอย 9 บน
ร้านเหลียวแล ถ.ศรีเชียงคาน
ร้าน ต.เนื้อย่าง ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านคิดโภชนา  เยื้องวัดสันติวนาราม ถ.เลย-เชียงคาน
ร้านมิตรชัย (สินค้าเบ็ดเตล็ด) ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านศรีชาวนา (สินค้าเบ็ดเตล็ด) ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านแสงแก้ว (กิ๊ฟช็อป) เยื้องวัดป่ากลาง ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านสุวรรณี (เครื่องเขียนแบบเรียน) ใกล้สี่แยกไฟแดง ร.ร.วิจิตรวิทยา ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านไมโครวิทยาภัณฑ์ (เครื่องเขียนแบบเรียน) ถ.ศรีเชียงคาน
ร้านรวมมิตรโอสถ (ยาแผนปัจจุบัน) สี่แยกไฟแดง ปากซอย 9 บน
ร้านนิวแสงทอง (ยาแผนปัจจุบัน) ซอย 9 บน
ร้าน เอส.มอเตอร์เซลล์ (รถจักรยานยนต์) ปากซอยร้านดวงดี ใกล้ธนาคารออมสิน
ร้านพัฒนชัยยนต์ (รถจักรยานยนต์) เยื้องธนาคารออมสิน
ร้านเชียงคานมอเตอร์ (รถจักรยานยนต์) ถ.เลย-เชียงคาน
ร้านสหภัณฑ์ซีเมนต์ (วัสดุก่อสร้าง) เยื้องวัดสันติวนาราม ถ.เลย-เชียงคาน
ร้านสหภัณฑ์อิฐมอญ (วัสดุก่อสร้าง) ถ.เลย-เชียงคาน
ร้านพรชัยการไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ซอยร้านดวงดี
ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ถ.ศรีเชียงคาน
ร้าน ทีเจ โมบาย (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ถ.ศรีเชียงคาน
OLD COUNTRY Resturant  301 Chaikong Road  Tel
06-8549456

การเดินทาง

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลย ที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ

ถึงตัวจังหวัดเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือจะใช้เส้นทาง จากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยว ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลย ที่อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวจังหวัดเลยได้เช่นเดียวกัน
รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่งสายอีสาน ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) โทร.
(02) 936-0667, 936-0657

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด
มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่าง
- กรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง แล้ว นั่งรถสองแถวจากท่ารถ จ.เลยมายังเชียงคานใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ขาไป- กรุงเทพฯ - เชียงคาน จะมีวันละ 1 เที่ยว
         โดยจะมีทั้ง ป.2 และ VIP เวลาออกจะไม่เท่ากัน
         ป.2 จะออกจากกรุงเทพฯ 20.00 น.    ค่ารถ 372 บาท   ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.*
         VIP จะออกจากกรุงเทพฯ 22.00 น.    ค่ารถ 7--  บาท   ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.
ขากลับ- เชียงคาน - กรุงเทพฯ จะมีวันละ 1 เที่ยว
        โดยจะมีทั้ง ป.2 และ VIP เวลาออกจะไม่เท่ากัน
        ป.2 จะออกจากเชียงคาน 18.30น.    ค่ารถ 372 บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.*
        VIP จะออกจากเชียงคาน18.00 น.    ค่ารถ 7--  บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.

ภูกระดึงทัวร์
ขาไป- กรุงเทพฯ - เชียงคาน จะมีวันละ 1 เที่ยว
         ม2 จะออกจากกรุงเทพฯ 19.00 น.    ค่ารถ 372 บาท   ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.*(มีบัตรอาหาร)
        โทรจองกรุงเทพฯ
02-9360511
ขากลับ- เชียงคาน - กรุงเทพฯ จะมีวันละ 1 เที่ยว
         ม2 จะออกจากเชียงคาน 18.30น.    ค่ารถ 372 บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.*(มีบัตรอาหาร)
         โทรจอง ร้านแสงทอง เจ้ใจ(ข้างๆๆร้านไอเดีย ดีดี)042-821305

แอร์เมืองเลย
ขาไป- กรุงเทพฯ - เชียงคาน จะมีวันละ 1เที่ยว
         ป.1จะออกจากกรุงเทพฯ 19.30 น.    ค่ารถ 4-- บาท   ถึงเชียงคานไม่เกิน 06.00 น.*
ขากลับ- เชียงคาน - กรุงเทพฯ จะมีวันละ 2 เที่ยว
        ป.1จะออกจากเชียงคาน 08.00น.    ค่ารถ 4-- บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 20.00 น.*
        ป.1จะออกจากเชียงคาน18.00 น.    ค่ารถ 4--  บาท   ถึงกรุงเทพฯไม่เกิน 05.00 น.

รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่งสายอีสาน ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) โทร. (02) 936-0667, 936-0657


รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟไปจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ซึ่งสามารถต่อรถยนต์ไปจังหวัดเลยได้อีกต่อหนึ่ง รายละเอียดสอบถาม หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร.
233-7010, 223-7020


เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน วันละ 3 เที่ยว แล้วสามารถต่อรถยนต์ไปจังหวัดเลย อีกประมาณ 140 กม. รายละเอียดสอบถาม โทร.
280-0060, 628-2000 และที่จังหวัดอุดรธานี โทร. (042) 243222, 246697

ททท.

 ข้อมูลอัพเดท

คลิป เที่ยวงานผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน ตอนที่ 1

http://www.chomthailand.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=chomthailandcom&thispage=&No=440693

ตอนที่ 2

http://www.chomthailand.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=chomthailandcom&thispage=&No=441244

รวมภาพถ่ายจากเชียงคาน

http://www.chomthai.com/forum/search.php?keyword=%E0%AA%D5%C2%A7%A4%D2%B9

 

เพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเชียงคาน

 

อำเภอเชียงคาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยผู้ตั้งกระทู้ Admin-chomthai โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-08 17:51:12 IP : 158.108.2.10


[1]

ความคิดเห็นที่ 46 (3280969)
avatar
kingkiller
.
ผู้แสดงความคิดเห็น kingkiller วันที่ตอบ 2012-03-21 03:17:35 IP : 125.27.73.78


ความคิดเห็นที่ 45 (3275880)
avatar
Trigeminal Neuralgia Cure
Your post was really interesting. Thanks for sharing this here. Trigeminal Neuralgia Cure
ผู้แสดงความคิดเห็น Trigeminal Neuralgia Cure วันที่ตอบ 2012-02-07 08:06:41 IP : 203.87.152.50


ความคิดเห็นที่ 44 (3275836)
avatar
GG
"แอร์เมืองเลย".. บริการที่ไร้มาตรฐานและไร้ความรับผิดชอบ ดิฉันขอประณามการให้บริการของ "แอร์เมืองเลย" ว่าเป็นรถมาตรฐานต่ำ พนักงานไร้ความสามารถในการสื่อสารและเสื่อมด้านจิตบริการ สภาพรถไม่ควรผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ และไม่มีสามัญสำนึกในการรับผิดชอบใดๆต่อความเดือดร้อนของผู้โดยสาร เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนที่เชียงคาน และเลือกใช้บริการของรถประจำถิ่นอย่าง "แอร์เมืองเลย" เสียดายที่ตอนจองที่นั่ง VIPเต็มหมดแล้ว ดิฉันเลยเลือกตั๋วป.1 ซึ่งพนักงานรับจองก็แนะนำอย่างดีให้เลือกรอบรถที่มีที่นั่งคล้าย VIP ในวันเดินทางไปพนักงานต้อนรับและสภาพรถดูดี น่าพอใจ สมกับราคาที่จ่ายไป แต่พอวันขากลับ ตอนเย็นจะมีรถออกจากเชียงคาน 2 รอบ คือ 18.30 และ 19.45 ทีแรก เราเลือกจะรีบกลับด้วยรถรอบแรก เพราะหวังจะให้ถึงกรุงเทพเช้าหน่อย จะได้ไปทำงานทัน แต่พนักงานจองตั๋วแนะนำให้นั่งรถรอบหลัง เพื่อที่จะได้ที่นั่งที่กว้างกว่า เราจึงตกลงตามนั้น แต่กลายเป็นว่า รถที่เราจองนั้นเสีย คนขับแจ้งว่ากำลังรถไม่พอจะขับกลับกรุงเทพ เราจึงต้องไปเปลี่ยนรถที่ตัวเมืองเลย พนักงานขับรถยืนยันว่า จะได้รถแบบเดิม ที่นั่งเดิม ผู้โดยสารทุกคนยอมรับและเข้าใจว่าพวกเราจะได้สิทธิตามราคาที่จ่ายไป พอถึงตัวเมืองเลย เรากลับถูก "ต้อน" ขึ้นรถป.1 ที่นั่งแคบๆคันนึง ซึ่งมีผู้โดยสารที่ขึ้นจากเลยอยู่จำนวนหนึ่งอยู่แล้วบนรถ พนักงานรถตะโกนบอกให้เรานั่งตรงไหนก็ได้ที่มีที่ว่าง "ตรงไหนว่าง นั่งเลยพี่" ฟังแล้ว รู้สึกไม่ต่างอะไรจากรถที่ซื้อตั๋วใบละยี่สิบบาท แล้วก็ไปหาที่ซุกหัวนอนบนรถกันเอาเอง.. เนี่ยเหรอ รถป.1 ของ "แอร์เมืองเลย" บางคนมาเป็นคู่ ก็ต้องนั่งแยกกัน บางคนเลือกที่นั่งไว้ ก็ไม่อยากเปลี่ยน จึงเกิดการโวยวายโต้เถียงกันขึ้น ไม่มีคำอธิบายที่ดีจากพนักงาน ไม่มีการจัดการที่มีระบบ ไม่มีการชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มี.. แม้แต่คำว่า "ขอโทษ" สุดท้าย เราก็ต้อง "จำใจ" ทนนั่งกันไป เพราะเกรงใจผู้โดยสารด้วยกัน ว่าทุกคนคงอยากรีบกลับบ้าน และไปให้พ้นๆจากรถคันนั้นซักที ที่ดิฉันมาเขึยน เพราะอยากให้เป็นบทเรียนสำหรับคนที่จะเลือกใช้บริการ "แอร์เมืองเลย" ดิฉันได้ประสบการณ์และความทรงจำที่ดีจากเชียงคาน แต่ทุกอย่างถูกทำลายย่อยยับด้วยบริษัทที่ชื่อ "แอร์เมืองเลย" ดิฉันไม่ได้ต้องการค่าชดเชยอะไร เพียงแต่อยากให้สังคมได้รับรู้บ้าง และฝากข้อสงสัยให้คนอย่างเราๆได้คิดว่าอีกนานแค่ไหนที่คนไทยต้องใช้ชีวิตแบบไร้มาตรฐาน แล้วพอมีปัญหาก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไป อยู่แบบนี้ คำว่ามาตรฐานจะมีไว้ประดับพจนานุกรมทำไม ถ้ายังมีบริษัทที่"ซื้อ"คำนี้ได้แต่ทำไม่ได้แบบ "แอร์เมืองเลย" หลายคนบอกว่า การร้องเรียนกับบริษัทขนส่ง ก็ไม่ต่างอะไรจากการเทน้ำบนกองทราย สุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไปเอง ดิฉันจึงเลือกจะกระจายข่าวบนอินเตอร์เนต เพื่อที่ว่า เมื่อมีคนเสิร์ชหาคำว่า "แอร์เมืองเลย" จะได้เจอเรื่องราวที่เป็นอุททาหรณ์เรื่องนี้บ้าง และหวังว่า "แอร์เมืองเลย" จะช่วยพัฒนามาตรฐานรถและบริการให้เท่ากันเสียที ไม่ใช่หลอกให้ตายใจตอนขาไปแบบนี้ การให้บริการคนอื่น ไม่ว่าด้วยวิถีทางไหน ผู้ให้บริการควรมีจิตใจและสำนึกรักบริการ ไม่ใช่สักแต่ว่าทำๆไปให้ได้เงิน เรื่องแบบนี้ เด็กที่ออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วได้รับการอบรมสั่งสอนขั้นพื้นฐานก็ควรจะคิดได้ มาตรฐานของการให้บริการ ควรแน่ชัดและแน่นอน ไม่ใช่สักแต่ว่ารับปากแล้วทำไม่ได้ แถมยังโกหกหลอกลวงลูกค้า ได้เงินมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบ คำพูดโฆษณาชวนเชื่อตอนขายของก็เชื่อถือไม่ได้ ทำธุรกิจเหมือนเด็กเล่นขายของยังไงยังงั้น ขอย้ำอีกครั้ง ดิฉันขอประณามการให้บริการของ "แอร์เมืองเลย" รถมาตรฐานต่ำ พนักงานไร้ความสามารถในการสื่อสารและเสื่อมด้านจิตบริการ สภาพรถไม่ควรผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ และไม่มีสามัญสำนึกในการรับผิดชอบใดๆต่อความเดือดร้อนของผู้โดยสาร "แอร์เมืองเลย".. คือตัวบ่อนทำลายความสุขและประสบการ์ณดีๆในการเที่ยวเชียงคานได้เป็นอย่างดี!!
ผู้แสดงความคิดเห็น GG วันที่ตอบ 2012-02-06 22:39:03 IP : 14.207.170.96


ความคิดเห็นที่ 43 (3275347)
avatar
credit cards
Interesting post! Do you have more to share? credit cards
ผู้แสดงความคิดเห็น credit cards วันที่ตอบ 2012-02-02 13:54:21 IP : 121.54.42.221


ความคิดเห็นที่ 42 (3244704)
avatar
ชาวเยาวราช

 แกะดำ แห่งเมืองเชียงคาน

เชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสวยงาม ผู้คนท้องถิ่นมีอัธยาศัยดี น่ารัก ขอให้ชาวเชียงคานร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาสิ่งดีๆของเมืองเชียงคานเอาไว้ เราเป็นนักท่องเที่ยวผู้หนึ่งที่ไปเที่ยวแล้วประทับใจ แต่อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะมีสิ่งทำลายความรู้สึกและอาจจะทำลายความรู้สึกดีๆของนักเที่ยวหลายๆ คนมาแล้วที่อยากจะฝากบอกชาวเชียงคาน คือ

ร้านเฮือนฝ้ายคำ สิ่งแรกที่เราได้รับเมื่อเราย่างเท้าเข้าไปคือการบริการที่แย่มาก เราไปกันทั้งหมดรวมเด็กและผู้ใหญ่ 20 กว่าคน แจ้งให้พนักงานต่อโต๊ะให้ ทางพนักงานบอกให้นั่งดูก่อน (โต๊ะขนาด 3 ตัวต่อกันนั่งได้ประมาณ12-13 คน สงสัยว่าเขาจะให้เรานั่งตักกัน) ซึ่งยังไงก็ต้องต่อโต๊ะ แค่การต่อโต๊ะก็มีปัญหาแล้ว ที่สำคัญเมนูอาหารไม่แจ้งราคา ยิ่งกว่านั้นคือทางร้านนำเนื้อหมูเน่ามีกลิ่นเหม็นมาทอดให้กลุ่มเรากิน เราทุกคนลองทานดูแล้วต่างบอกว่ามีกลิ่นเหม็น(ทั้งๆที่ทอดแล้ว) พอแจ้งให้พนักงานทราบเขาก็ยกจานหมูทอดนั้นกลับไป แล้วเดินกลับมาบอกกลุุ่มเราว่าเขาชิมดูแล้วบอกว่าไม่เหม็นและไม่นำหมูทอดจานนั้นกลับมาคืนเรา ซ้ำแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจ เราก็เลยบอกให้คิดเงินไปเลยเพราะมาเที่ยวไม่ได้อยากมีเรื่อง อาหารที่สั่งก็มีแต่พื้นๆ แต่ราคาแพงระดับภัตราคาร กลับมากรุงเทพเราเลยประกาศบอกเพื่อนๆ ทุกคนว่าถ้าไปเชียงคานอย่าหลงเข้าไปกินอาหารร้านเฮือนฝ้ายคำาเด็ดขาด ให้ไปหาทานแถวๆแก่งคุดคู้ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านทำ รสชาดก็อร่อย เมนูแจ้งราคา คนขายอัธยาศัยดี เป็นคนท้องถิ่น บรรยากาศเยี่ยม ขอฝากถึงท่านนายกเทศมนตรีเมืองเชียงคานช่วยดูแลด้วย อย่าให้เราถึงขั้นต้องห่อข้าวห่อน้ำไปกินเองเลยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวเยาวราช วันที่ตอบ 2011-05-11 12:20:14 IP : 124.122.238.140


ความคิดเห็นที่ 41 (3225283)
avatar
open

 

ที่พักเชียงคาน.....มีหนึ่งที่ ที่ตั้งชื่อได้เก่าแก่มาก

สวย สวย    แต่

ค่าห้อง แพงจัง  ลดได้ก็แค่เท่าวามือ

ของแถมมาก็คือห้องน้ำเหม็น อุบาท   ๆๆๆ

 

 

จากกรุ๊ปทัวร์........เข๊ด ๆ ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น open วันที่ตอบ 2010-11-22 07:54:49 IP : 125.26.212.143


ความคิดเห็นที่ 40 (3225280)
avatar
try

ดิ โอล์ด เชียงคาน  ที่พักที่แสนโรแมนติก  เป็นบ้านไม้ที่สวยหรู....แต่ค่าห้องโคตร ๆ ๆ  แพง  แถมห้องน้ำเหม็นแบบสุดยอด

ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงห้องน้ำเป็นชักโครก  หรือว่าไม่อยากลงทุนกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ...เซงงงงงงงง

ผู้แสดงความคิดเห็น try วันที่ตอบ 2010-11-22 07:40:59 IP : 125.26.212.143


ความคิดเห็นที่ 39 (3220689)
avatar
มน

 ราคาห้องพักแพงเกินไปรู้สึกถูกเอาเปรียบยกตัวอย่างที่ไปพัก  ไม่ได้ติดริมโขง  ราคา 800  มีห้องน้ำ  700  ไม่มีห้องน้ำ  ไม่มีอาหารเช้าห้องแคบมาก  เตียงเล็กในห้องมีแต่โต๊ะหนึ่งตัว  รู้สึกแย่มาก  ให้น้ำสองขวด น่าจะมีการควบคุมราคาห้องสักหน่อย  

ผู้แสดงความคิดเห็น มน วันที่ตอบ 2010-10-30 16:18:25 IP : 117.47.133.155


ความคิดเห็นที่ 38 (3218235)
avatar
Moonoi

มีบ้านไม้ 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน ต้องการขายค่ะ  อยู่ซอย 5 ล่าง  สนใจไว้พักอาศัยหรือทำกิจการได้ ถ้าคนซื้อต้องการสร้างเชิงอนุรักษ์ ยิ่งพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อด่วน 0827383878

ผู้แสดงความคิดเห็น Moonoi วันที่ตอบ 2010-10-17 17:17:05 IP : 192.168.1.242


ความคิดเห็นที่ 37 (3211215)
avatar
hublot

lv fake chanel bags that accompanied the handbags louis vuitton Although a red bag may match with chanel bags louis vuitton fake wallets for men.

ผู้แสดงความคิดเห็น hublot (ninet-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 07:31:36 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 36 (3211104)
avatar
date

replica lv bags louis vuitton replica much time and deliberation choosing louis vuitton few weeks in the UK winter has chanel handbags fake louis vuitton travel bags.

ผู้แสดงความคิดเห็น date (annabelle-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 06:52:15 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 35 (3210937)
avatar
tam

hair extensions price lace front wigs You may find that putting your Elvis wigs hair stand after taking it off your head black wigs full lace wig.

ผู้แสดงความคิดเห็น tam (rebecca-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 20:07:51 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 34 (3198857)
avatar
หมูน้อย

สวัสดีค่ะ

        วันหยุดนี้สนใจจะไปเที่ยวเชียงคานค่ะ  โดยจะขับรถกันไปเองค่ะ  เลยอยากทราบเรื่องที่พักค่ะ  ยังไงช่วยแนะนำให้หน่อยน่ะค่ะ  ไม่เคยไปเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมูน้อย วันที่ตอบ 2010-07-27 12:33:09 IP : 118.172.67.121


ความคิดเห็นที่ 33 (3197969)
avatar
ณัฐพัชญ์ โชติฐิติกาญจน์

แนะนำที่พักเปิดใหม่คะ บ้านมาเลยเด้ เกสต์เฮ้าท์ มีแอร์ พัดลมให้เลือกบริการ ที่บ้านเน้นความสะอาดและความเป็นส่วนตัวคะ รับรองว่ามาเชียงคาน และได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มแน่นอน ติดต่อ 086-4044372,085-3655977 หากต้องการดูรูปบ้านพัก เข้าไปที่ www.chiangkhan.com แล้วเลือกที่พักคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐพัชญ์ โชติฐิติกาญจน์ (nuttaphat2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-22 11:16:44 IP : 202.3.71.10


ความคิดเห็นที่ 32 (3189691)
avatar
ครอบครัวแสนสุข

ไปเที่ยวเชียงคาน พร้อมครอบครัวค่ะ  ชอบมาก

ขับรถไปกันเอง  พักที่เชียงคาน เกสท์ เฮาส์

เจ้าของชื่อ  "พี่พิม"  น่ารักมาก

ใครชอบน้องหมา  น้องแมว  เชิญที่ที่เลย

มารวย  กับ  ข้าวจี่  น่ารักสุด

พักที่นี่เลยนะ  เชียงคาน  เกสท์เฮาส์  แล้วจะติดใจ

เหมือนครอบครัวเราค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครอบครัวแสนสุข วันที่ตอบ 2010-06-13 14:58:58 IP : 222.123.227.131


ความคิดเห็นที่ 31 (3188540)
avatar
โอลั่นล้า

ใครไปเชียงคาน ยังไม่มีที่พัก นี่เลยคะ อยากแนะนำ บ้านมาเลยเด้ อยู่ ซอย 9 สงบมั่ก ๆ เหมาะสำหรับพักผ่อน นั่งอ่านหนังสือ ชิว ๆ มีแอร์ พัดลมให้เลือก ราคาไม่แพง ติดต่อ 085-3655977,086-4044372 รับรองความสะอาด เพราะเพิ่งเปิดใหม่จ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น โอลั่นล้า วันที่ตอบ 2010-06-09 14:09:17 IP : 202.3.71.10


ความคิดเห็นที่ 30 (3184512)
avatar
คนชอบเที่ยว

หากต้องการหาที่พักแนะนำโรงแรมสุขสมบูรณ์ค่ะ ห้องแอร์ห้องน้ำในตัวทุกห้องแถมมีที่จอดรถสะดวกสบายราคาไม่แพงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบเที่ยว วันที่ตอบ 2010-05-28 11:29:41 IP : 113.53.220.57


ความคิดเห็นที่ 29 (3161452)
avatar
leoi

ข้อมุลท่องเที่ยวเชียงคาน
www.chiangkan.ning.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น leoi วันที่ตอบ 2010-03-10 17:26:22 IP : 222.123.57.56


ความคิดเห็นที่ 28 (3152383)
avatar
คนชลบุรี

ไปมาแล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2553 ประทับใจอาจารย์สองท่านกับคุณยาย เจ้าของโฮมสเตย์ติดริมโขง มากๆๆ  อัธยาศัยดีมาก เป็นกันเอง แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเที่ยวในเชียงคานดีมาก  ถ้าใครไปเที่ยวเชียงคาน แนะนำให้พักที่นี่ "ริมโขงสปา" โฮมสเตย์


 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชลบุรี วันที่ตอบ 2010-02-06 13:43:01 IP : 125.27.62.81


ความคิดเห็นที่ 27 (3151872)
avatar
คนเมืองเลย

เที่ยวเชียงคานแล้ว  แวะมาเที่ยวเมืองเลยบ้างนะ

ที่นี่มีร้านอาหารสวยๆ ดีๆ ราคาไม่แพง

โรงแรมก็ถู๊ก ถูก

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเมืองเลย วันที่ตอบ 2010-02-05 02:33:49 IP : 222.123.224.123


ความคิดเห็นที่ 26 (3151354)
avatar
คนตรัง

ไปเชียงคานมาแล้ว 3 ครั้ง  สวยจริงๆ ครั้งสุดท้ายไปเชียงคานแล้วขับรถยนต์เลียบ

แม่น้ำโขงสู่จังหวัดหนองคาย สมใจปรารถนาอยากทำมานานมาก สุดคุ้ม

ไปกันสามคน พ่อ - แม่ - ลูก  อยากให้ทุกคนได้เที่ยว

ผู้แสดงความคิดเห็น คนตรัง วันที่ตอบ 2010-02-03 15:26:55 IP : 118.173.129.189


ความคิดเห็นที่ 25 (3150869)
avatar
qweqwe

 If you are starting out in World of Warcraft and are looking for some great spots to farm gold, you have wow power leveling come to the right place. Gold farming can be a quick way to make some gold, but be warned, it can be monotonous. This article will reveal to you some of the best gold farming places and wow power leveling the best items to farm from these places. So if you are world of warcraft gold ready to farm some gold, let’s go! Head to Tarnaris and gold in wow look for the Lost Rigger cove located in eastern Tarnaris. You can get to this area by way of a tunnel on the western side of the mountain range.

ผู้แสดงความคิดเห็น qweqwe วันที่ตอบ 2010-02-02 09:48:48 IP : 58.144.19.233


ความคิดเห็นที่ 24 (3140717)
avatar
สาวอุบลคนรักพลทหาร

มีแฟนเป็ทหารที่อำเภอเชียงคานไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่เป็นห่วงมากเลย อากาศคงหนาวน่าดูเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะคนดี

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวอุบลคนรักพลทหาร วันที่ตอบ 2009-12-25 11:18:51 IP : 118.175.122.82


ความคิดเห็นที่ 23 (3139983)
avatar
คนรักเชียงคาน

อยากเป็นคนเชียงคานจัง จะได้ช่วยอนุรักษ์บ้านไม้ที่เชียงคานมีอยู่

ใครมีบ้านไม้ 2 ชั้น ขายบ้างคับ ช่วยบอกที  

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักเชียงคาน วันที่ตอบ 2009-12-22 19:52:54 IP : 58.9.221.230


ความคิดเห็นที่ 22 (3131571)
avatar
คนรักถิ่น

ไม่อยากให้คนเชียงคานเอาการตลาดมาใช้หาผลประโยชน์ให้ตัวเอง อยากให้เป็นแบบเพิ่งพาอาศัยกันเหมือนเดิม ไม่ใช่เห็นคนมาเที่ยวเยอะแล้วขึ้นราคาค่าที่พัก อาหาร และอื่น จากราคาที่ควรจะเป็น

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักถิ่น วันที่ตอบ 2009-11-24 11:44:20 IP : 114.128.221.184


ความคิดเห็นที่ 21 (3131569)
avatar
คนรักถิ่น
อยากให้คนท้องที่กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านมากกว่า ให้คนต่างถิ่นเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ ให้ปรับปรุงบ้านที่กำลังจะพังให้มีสภาพเหมือนเดิม แล้วก็กลับมาอยู่บ้านกัน คนเชียงคานส่วนใหญ่ออกไปทำงานต่างถิ่น ทิ้งคนแก่กับเด็กไว้บ้าน อยากให้ทางอำเภอ หรือเทศบาลจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพและสร้างงานคนจะได้ไม่ต้องออกนอกพื้นที่ แต่ต้องหาตลาดไว้รองรับด้วยเพราะจะรอขายแต่นักท่องเทียวคงไม่ได้ ไม่ยากให้เชียงคานมีร้านเหล้า เบียร์ที่เปิดกันดึกๆ ซึ่งเริ่มเห็นมีบางร้านแล้ว อยากให้เชียงคานสงบเหมือนเดิม
ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักถิ่น วันที่ตอบ 2009-11-24 11:40:28 IP : 114.128.221.184


ความคิดเห็นที่ 20 (3131044)
avatar
คนรักบ้านเกิด

มาอีกหน่อยก็ถึงปากชม

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักบ้านเกิด วันที่ตอบ 2009-11-22 16:19:45 IP : 125.26.208.92


ความคิดเห็นที่ 19 (3129949)
avatar
ไม่เอาไอ้หล่อ

คนเชียงคานต้องออกมาแสดงพลังให้นายท่านรู้ว่าเรารอวันกลับมาของท่านอยู่

ถ้าเอาแต่งอมืองอเท้าอยู่กับบ้านจะไม่มีทางที่รีสอร์ทหรูๆ จะไปเปิดที่นั่นได้หรอก

ถ้าอยากรวย อยากอยู่ดีกินดีก็ต้องพานายท่านกลับมา

ถ้าเอาอต่งอมืองอเท้าไม่ออกมาแสดงพลัง  วันไหนนายท่านกลับมาเชียงคานก็จะล้าสมัยแบบนี้หละ....

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เอาไอ้หล่อ วันที่ตอบ 2009-11-19 11:58:19 IP : 144.5.59.105


ความคิดเห็นที่ 18 (3120245)
avatar
คนรักเชียงคาน

 

ได้ยินนักท่องเทียวบ่น  อาหารที่ร้านระเบียงริมโขง แพงกว่าที่เคยมาทานครั้งก่อน

ฟังแล้วไม่สบายใจเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักเชียงคาน วันที่ตอบ 2009-10-28 12:42:42 IP : 203.155.153.110


ความคิดเห็นที่ 17 (3119187)
avatar
natapol

กำหนดการ
100 ปี  เชียงคานเมองโบราณริมฝั่งโขง  2552
วันที่  4  ธันวาคม  2552
เวลา  09.09  น.    พิธีบวงสรวง  ( ณ  บริเวณลานหน้าวัดท่าคก )
ประธานพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ/การออกร้านของหน่วยราชการและอบต.
2.1 เทศบาลตำบลเชียงคาน/โรงเรียนเชียงคาน (ประวัติเมืองเชียงคาน/                 
       ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเมิงเชียงคาน)
2.2  ต. ธาตุ/จุฬาภรณ์/โรงเรียนธาตุพิทยาคม
2.3  ต. นาซ่าว / โรงเรียนนาบ่าว/ โรงเรียนนาซ่าว
2.4  ต.บุฮม/โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้/โรงเรียนบ้านบุอม
2.5 ต.ปากตม/โรงเรียนบ้านน้ำพร
2.6  ต. จอมศรี/โรงเรียนบ้านนาสี
2.7 ต. เขาแก้ว /โรงเรียนขาแก้วฯ/โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
2.8  อบต. เชียงคาน/โรงเรียนบ้านชีเยงคานวิจิตรวิทยา/โรงเรียนมูลมัง
       หลวงปู่ชอบ/โรงเรียนบ้านเชียงคานปทุมมาสงเคราะห์
เวลา  10.00  น.   การแข่งขันขูดมะพร้าวโดยใช้กระต่ายเพื่อนบ้าน
การแข่งขันการบีบข้าวปุ้นและจับหัวข้าวปุ้น  (จำกัดเวลา)
การประกวดและแข่งขันคนข้าวนาโค  (เริ่ม ต้น จนห่อเสร็จ)
การประกวด/สาธิต  อาหารพื้นเมือง
-ใส้อั่ว,ส้มหมู, เอาะหลาม,  หมกถั่วเน่า,  ข้าปุ้นน้ำแจ่ว,  แหนมคลุก, ข้าว หลาม, 
มะพร้าวแก้ว (สาธิตและจำหน่ายผู้มาร่วมงาน)
เวลา 14.00 น.    พิธีแห่เจ้าพ่อ/ร่างทรง (รวมตัวที่วัดมหาธาตุ) และลอยกระทงซำฮะบ้าน
   (เริ่มจากวัดมหาธาตุ  แห่ไปตามถนนศรีเชียงคานและถนนชายโขง  ไปจนถึงวัดท่าคก)
เวลา 19.00 น.   -  การแสดงของเผ่าไทดำ  บ้านนาป่าหนาด
-  การแสดงของผีขนน้ำ     อบต.นาซ่าว
-  การแสดงหมอลำไทเลย  ชาวบ้านน้ำพร
-  การแสดงชด  ภาษาพูดท้องถิ่นเชียงคาน  (บ้านกลาง/บ้านบุฮม/บ้านนาป่าหนาด)
   -  การแสดงพื้นบ้านวงโปงลางโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ
   -  เรือไฟ(สาธิต) คุ้มวัดป่ากลาง
   ( ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเชียงคาน “ วิจิตรวิทยา ” )


      -2-
วันที่  5  ธันวาคม  2552
เวลา 06.30 น.  ตักบาตรข้าวเหนียว  ถนนชายโขง
เวลา 07.30 น.   ทำบุญถวายทานพร้อมกัน  (บริเวณวัดท่าคก)
เวลา 10.00 น.    การแข่ง การละเล่นพื้นบ้านอำเภอเชียงคาน
   - เดินโถกเถก,ดึงหนวด,เล่นหมากบ้า,โป่งเหล่ง  ฯลฯ (บริเวณวัดท่าคก)
เวลา 16.00 น.   ขบวนแห่ย้อนตำนานเมืองเชียงคาน   (เริ่มต้นขบวนที่วัดโพนชัย)
(ขบวนเทิดพระเกียรติฯ/พานบายศรี/ขบวนเจ้าเมืองเชียงคานพร้อมข้าราชบริพาร
/ขบวนรำเบิ่งโขงเวลา 19.00 น. จุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา 20.00 น.   การแสดง แสง สี เสียง ตำนานเมืองเชียงคาน  และลอยผาสาด  คุ้มวัดละ  15-20  อัน
เวลา  21.00 น.   ชมมหรสพ   (วงดนตรี/หมอลำ)  ( ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเชียงคาน “ วิจิตรวิทยา ” )


วันที่ 6 ธันวาคม  2552
เวลา 09.00 น.   -  การแข่งขันเรือยาว ชาย-หญิง/และการแสดงเซิ้งเฮือซ่วง
            - เสร็จพิธี


ข้อมูล  จาก เมย์  ประชาสัมพันธ์  เทศบาลเชียงคาน

ผู้แสดงความคิดเห็น natapol วันที่ตอบ 2009-10-26 17:01:30 IP : 117.47.11.144


ความคิดเห็นที่ 16 (3117587)
avatar
คนปาย

ปายเดี๋ยวนี้ น่าสงสารถูกทำร้ายและยำยีจากคนต่างพื้นที่ ไม่ว่านายทุน คนขายของต่างถิ่นที่เข้ามากอบและโกยจากคนปาย คนปายไม่มีแม้นที่จะยืนขายของ อิจฉาคนเชียงคานที่นายกเทศมนตรีเขาเอาใจใส่ และดูแลคนของเขา และพื้นที่ของเขา

ผู้แสดงความคิดเห็น คนปาย วันที่ตอบ 2009-10-23 19:28:24 IP : 118.172.63.63


ความคิดเห็นที่ 15 (3117582)
avatar
คนปาย

คนเชียงคานระวัง จะเหมือนปาย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนปาย วันที่ตอบ 2009-10-23 19:18:34 IP : 118.172.63.63


ความคิดเห็นที่ 14 (3096478)
avatar
yoyohh

 

A compelling storyline wow powerleveling is also a great selling point for a child poem.
Abstract emotion and metaphor will bore a child.
Child Poems should not
aion power leveling create unwanted situations aion gold with awkward, touchy subjects.
A child poem should be written to entertain, not solely teach. A good combination is always good though.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น yoyohh วันที่ตอบ 2009-09-24 15:25:26 IP : 58.144.18.121


ความคิดเห็นที่ 13 (3095392)
avatar
แจน

จะไปค่ะ ขอบคุณมากค่า ^_^

ผู้แสดงความคิดเห็น แจน (giggle_janz-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-23 14:47:23 IP : 61.90.150.253


ความคิดเห็นที่ 12 (2965180)
avatar
คนเดินทาง

 มาเชียงคานต้องมาร้านเฟื่องฟ้า

บะหมี่เกี๊ยวเส้นบะหมี่ทำเองเปิดมานานกว่า

30 ปี  มีข้าวขาหมู หมูแดงหมูกรอบ

อาหารตามสั่ง ปอเปี๊ยะทอดรสเด็จ 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเดินทาง วันที่ตอบ 2009-03-20 13:51:14 IP : 125.26.211.234


ความคิดเห็นที่ 11 (2948003)
avatar
ake.no1

ชมย้อนหลัง Journey Thailand (เชียงคาน)

ได้ตาม Link  เลยครับ

 

http://www.chomthailand.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1195325

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ake.no1 วันที่ตอบ 2009-02-19 16:45:16 IP : 158.108.66.250


ความคิดเห็นที่ 10 (2945259)
avatar
ake no.1

เรื่องเล่า เชียงคาน

การเดินทางครั้งใหม่ กับเส้นทางสายเดิม “เชียงคาน”

http://www.chomthailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538816770&Ntype=1

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ake no.1 วันที่ตอบ 2009-02-13 12:28:08 IP : 158.108.66.250


ความคิดเห็นที่ 9 (2936104)
avatar
คนรักเชียงคาน

เชียงคานกำลังเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและเริ่มมีนักท่องเทียวเข้ามายังเชียงคาน คำถามเพื่อให้เพื่อนคิดตามเราอยากให้เชียงคานเป็นเหมือนปายเหรอบ้านเรายังสวยและดีด้วยตอนนี้ปาย(ที่แม่ฮ่องสอน)กำลังป่วยหนักจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไป

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักเชียงคาน (sriakkachan-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2009-01-21 21:11:24 IP : 118.173.223.203


ความคิดเห็นที่ 8 (2926139)
avatar
aaa

แล้วเจอกันจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น aaa วันที่ตอบ 2008-12-26 13:08:57 IP : 158.108.66.250


ความคิดเห็นที่ 7 (2899268)
avatar
เชาเชา ณ บางกอก
ู^_^
ผู้แสดงความคิดเห็น เชาเชา ณ บางกอก วันที่ตอบ 2008-11-07 01:32:36 IP : 124.121.67.200


ความคิดเห็นที่ 6 (2890383)
avatar
Ake no.1

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเชียงคาน กับร้านไอเดีย ดีดี

 

 

http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=1166

และ link  ภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงคานอีกมากมาย

http://www.chomthai.com/forum/search.php?keyword=%E0%AA%D5%C2%A7%A4%D2%B9

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Ake no.1 วันที่ตอบ 2008-10-18 21:46:48 IP : 115.67.54.26


ความคิดเห็นที่ 5 (1542307)
avatar
คนเลย

โอว้..น่าสนใจๆๆๆ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเลย วันที่ตอบ 2008-10-09 11:23:51 IP : 61.19.52.134


ความคิดเห็นที่ 4 (1528219)
avatar
สุทธิรักษ์
ดีมากครับขอชมทเว็บด้สุดยอด ท่องเที่ยวทั่วทยดี ผมคนหนึ่งเป็นคนเชียงคาน ขอชมจากใจคุณสุดยอดมาก ชมแล้วขนลุก ซึ่งคนเชียงคานจริงๆ ไม่มีใครทำสิ่งดีดีอย่างนี้     ถ้ามาเชียงคานอีกติดต่อผมได้ พร้อมให้บริการ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุทธิรักษ์ (sutteeruck-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-31 10:50:36 IP : 222.123.229.188


ความคิดเห็นที่ 3 (1512431)
avatar
ake no.1

คนเชียงคาน มาแนะนำ เมืองดีๆ

www.chiangkhan.com

จัดทำโดยคนเชียงคาน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ake no.1 วันที่ตอบ 2008-07-16 08:21:26 IP : 158.108.66.243


ความคิดเห็นที่ 2 (1406834)
avatar
mol

อยากให้มีภาพของบริษัท แม่โขงคัลเจอร์แอนด์เนเจอร์ทัวร์บ้างภาพห้องพักด้วยค่ะ เพราะหารูปภาพดูไม่มีเลยเพื่อจะได้แนะนำที่เวลามีเพื่อนต่างจังหวัดมาเที่ยว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น mol วันที่ตอบ 2008-03-13 11:55:01 IP : 210.246.146.129


ความคิดเห็นที่ 1 (1156495)
avatar
ake_no.1

เพิ่มเติมกระทู้ที่เกี่ยวกับเชียงคาน

สวัสดี เชียงคาน

http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=212

เชียงคาน จ.เลย จำชื่อนี้ไว้นะครับ

http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=211

ผู้แสดงความคิดเห็น ake_no.1 วันที่ตอบ 2007-11-11 14:43:31 IP : 58.8.141.237[1]


Copyright © 2003 Chomthai team 089-7801770